El propòsit de l’Escola és el desenvolupament de competències per a la vida, per poder donar resposta als reptes individuals i col·lectius, objectiu que integra els quatre pilars de l’aprenentatge proposats per la UNESCO, que han de tenir el mateix pes en l’acció educativa: aprendre a conèixer, aprendre a ser, aprendre a fer i aprendre a conviure.

Espai de benestar i acollida

Des de l’Escola es prioritza l’acollida de l’infant i de les seves famílies, creant espais de

benestar, establint ponts de complicitat, respectant la individualitat de cadascú (ritmes,

talents…), fomentant l’educació emocional, el treball en valors i la convivència.

En aquest procés de creixement s’entén el paper del mestre com un adult que acompanya, estima, escolta, facilita, provoca, anima, empodera…

Pensament crític i creativitat

Es posa èmfasi en aconseguir que els infants puguin gaudir d’experiències d’aprenentatge empoderadores que els permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar. Tenint en compte els reptes globals i els canvis tecnològics que estan transformant la nostra societat, es preparen als alumnes perquè puguin donar resposta als problemes que sorgeixin, potenciant el pensament crític i la creativitat.

La metodologia de l’Escola té en compte l’organització dels aprenentatges de manera globalitzada. Es treballa per projectes i amb plans de treball lligats a l’acció tutorial i als espais d’aprenentatge.

Es vetlla perquè l’aprenentatge sigui significatiu i es procura que l’alumnat tingui una actitud favorable que li possibiliti relacionar allò que aprèn amb allò que sap. Es considera que el significat es construeix conjuntament; per això es treballa en comunitats de recerca i en grups cooperatius.

Top