• Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat:

  Valoració de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar, i concreció de propostes d’intervenció educativa (dificultats acadèmiques, trastorns d’aprenentatge, retards en el desenvolupament, altes capacitats, etc.).

 • Orientació, suport i recursos en relació als processos d’ensenyament i aprenentatge.

  Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques que afavoreixin la participació de tot l’alumnat en l’entorn escolar ordinari.
  Participació en l’elaboració i el seguiment de plans individualitzats per als alumnes amb necessitats educatives específiques.
  Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries del centre.

 • Atenció directa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques dins i fora de l’aula, en petits grups, d’acord amb el criteri de prioritat establert per l’escola.

 • Desenvolupament de programes preventius i de detecció i elaboració de protocols i materials adients.

  Elaborar, informar i participar en el desenvolupament de programes de prevenció (llenguatge oral i escrit, tractament de la diferència, prevenció i tractament del conflicte, cohesió de grups).
  Col·laborar amb el professorat en la detecció de necessitats educatives específiques (dificultats de llenguatge oral, dificultats d’aprenentatge, altes capacitats).

   

 • Coordinació de les actuacions dels serveis externs:

  Professionals que intervenen en l’atenció a l’alumnat (psicòlegs, psicopedagogs, etc).
  Coordinació amb els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament: EAP, SEETDIC, SEEM, CREDA, etc.
  El Servei pretén fer la detecció, la diagnosi i la derivació dels alumnes o grups classe amb dificultat d’aprenentatge i/o conducta. També assessora i orienta mestres i famílies, i en fa el seguiment.

 • Top