• Correspon al Consell Escolar les funcions següents:

  a) Intervenir en la designació i el cessament del director o directora de l’Escola i en la selecció i l’acomiadament de docents.

  b) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen. Alhora, conèixer les altes i baixes que es vagin produint extemporàniament al llarg del curs escolar.

  c) Aprovar, a proposta del Titular, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.

  d) Aprovar, a proposta del Titular, el pressupost de l’Escola i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència la lletra anterior; fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.

  e) Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries, adoptades pel director, corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència de l’Escola, el Consell Escolar, a instància de pares, mares, tutors o tutores legals, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si és el cas, les mesures oportunes.

  f) Aprovar, a proposta del Titular, les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament de l’Escola.

  g) Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general de l’Escola; aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del Titular; i elaborar directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.

  h) Aprovar, a proposta del Titular, la programació general anual de l’Escola i participar en la supervisió i l’avaluació del desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.

  i) Avaluar i aprovar, a proposta del director o directora, la memòria anual d’activitats de l’Escola.

  j) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn de l’Escola i, a proposta del Titular, aprovar els acords de corresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació.

  k) Donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual de l’Escola i del projecte de direcció.

  l) Promoure mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència a l’Escola, la igualtat de gènere i la resolució pacífica de conflictes. Avaluar el resultats de l’aplicació de les normes de convivència, analitzar els problemes detectats en la seva aplicació efectiva i proposar l’adopció de les mesures a nivell d’Escola per solucionar aquests problemes.

  m) Designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

  n) Aprovar la implantació i la substitució dels llibres de text, dins dels paràmetres normatius.

  o) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i el material escolar i la seva conservació i renovació.

  p) Col·laborar amb la inspecció del Departament d’Ensenyament en l’avaluació externa de l’Escola.

  q) Rebre els informes elaborats per la inspecció del Departament d’Ensenyament que resultin de l’avaluació externa de l’Escola. Concretar les propostes per a la millora de la qualitat de l’acció educativa de l’Escola.

  r) Aprovar les seves normes de funcionament.

  s) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Ensenyament.

 • Top