• El Consell Escolar està compost per:

  El director o directora de l’Escola, que és qui el presideix.

  Els representants del professorat: sotsdirector o sotsdirectora, el cap o la cap d’estudis, el coordinador o coordinadora de la Llar d’infants i un mestre o una mestra elegits pel claustre de mestres, en votació directa i secreta, en la forma que s’indicarà més endavant.

  Tres representants del Titular, designats per aquest; preferentment membres del Titular de la Fundació.

  Quatre representants dels pares, mares, tutors o tutores legals de l’alumnat: el president o presidenta de l’AMPA i un altre membre d’aquesta, elegit pel president o presidenta de l’AMPA; i, dos representants elegits en votació secreta i directa pels pares, mares, tutors o tutores legals d’alumnes de l’escola.

  Un o una representant del personal d’administració i serveis (PAS), elegit en votació secreta i directa.

  Un o una representant de l’Ajuntament d’Igualada.

 • Top